LEGAE 2018-02-28T18:32:34+00:00

TSHELA BOTSHELO JWA MAEMOGODIMO JWA LELAPA KA BOIKETLO LE BOITUMELO.

‘Waterkloof Hills Estate ke lefelo le le tshwanelang tota la bonno mo Rustenburg, le le nayang badiri ba Royal Bafokeng Platinum magae a segompieno, a a babalesegileng le a a sa tureng ka mokgwa o o kgethegileng wa go tshela mmogo.’


Tobetsa fano go leba bidio yotlhe.

NNA MONG WA NTLO

Mo lefelong la bonno la segompieno, le le babalesegileng le le le sa tureng.

LEFELO LE LE NTLE TOTA

Le gaufi le tiro e bile go motlhofo go ya kwa Johannesburg le Pretoria.

PABALESEGO LE TSHIRELETSEGO

Le na le mekgwa e e duleng diatla tota ya tshireletsego le ntlwana ya heke e e laolang tetlelesego ya go tsena le go tswa diura di le 24.

BOTSHELO JWA MAEMOGODIMO JWA LELAPA

Go tshela, go iketla le go itumelela nako le ba lelapa.